کاش در بهشت بی خبری بودم


ما که در حاشیه زندگی می کنیم ، دیگه از حاشیه کجا بریم ؟

فال من

 

 

منصفانه نیست ولی علامت برج شما معروف به جدیت و سخت گیری زیاد است.


با این حال سیاره ها شما را به فراموش کردن مسئولیت ها و پرداختن به خوشی ها و لذت های حسی و فیزیکی تشویق می کنند

 

و ....


میان جنگلی مغشوش                                                       

                                                      نارون های شهید نوجوان خاموش

چناری زار از دور می گریست                                                       

                                                    که اندوه از تبر های فقیران نیست

من از دیرینه یار خویش دلگیرم                                                         

                                                             جنگل بان وفا در خاطرش مردست             

 


   + سحر - ٦:۱٠ ‎ب.ظ ; شنبه ۱٩ دی ۱۳۸۸
blogکد بازی تمرکز حواس