کاش در بهشت بی خبری بودم


ما که در حاشیه زندگی می کنیم ، دیگه از حاشیه کجا بریم ؟

قدرت

 

حقیقتی است


یا غریزه ای


یا سرشتی به نام قدرت


و در مشرق زمین هزار بار نیرو مند تر از غرب


و در ایران که وارث چند یا چندین هزار سال شهریاری و پادشاهی و امارت است


اغلب آدم ها از اعقاب شاهان و شهریارانند


و بی اختیار استبداد و فرعونیت موروثی را بروز می دهند


و بسنده است سرپرست چند رفتگر باشند تا همچون نادر شاه الدرم بلدرم بفروشند.

   + سحر - ۱٠:٢٠ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٧ بهمن ۱۳۸۸
blogکد بازی تمرکز حواس