آنکس که نداند !

( تا حدودی جهت اطلاع خیلی ها ....)!!

 

آنکس که نداند !

 

 

آنکس که نداند و نداند که نداند

در جهل مرکب ابدالدهر بماند

آنکس که نداند و بداند که نداند

لنگان خرک خویش به منزل برساند

آنکس که بداند و نداند که بداند

بیدار کنیدش که بسی خفته نماند

آنکس که بداند و بداند که بداند

اسب شرف از گنبد گردون بجهاند

 

ابن یمین فریومدی

/ 1 نظر / 2 بازدید
سبز نوشت

آنکس که بداند و خود را به ندانستن بزند و خون مردم را در شیشه کند و ......... چه؟