درکشورما :

آنکس که بداند و بداند کهبداند

                                                  باید برود غازبه کنجیبچراند

آنکس که بداند و نداند کهبداند

                                               بهتر برود خویش به گوریبتپاند

آنکس که نداند و بداند کهنداند

                                               با پارتی وبا پول خر خویشبراند

آنکس که نداند و نداند کهنداند

                                                         برپست ریاست ابدالدهربماند

/ 2 نظر / 3 بازدید