اندیشه

 

ابراهیم زمانی که شب بر او پرده انداخت ستاره ای دید وگفت این پروردگار من است

 انگاه چون افول کرد گفت افول کنندگان را ندارم


 انکاه چون ماه را تابان دید این پروردگار من است

وچون افول کرد گفت اگرپروردگارم مرا راهنمایی نکند بیگمان از گمراهان خواهم شد


 انگاه چون خورشید تابان را دید گفت این پروردگار من است این بزرگ تراست

وچون افول کرد گفت ای قوم من از شرکی که می ورزید بری وبرکنارم

 

در زمانه ما کسی ماه و خورشید و ستاره را نمی پرستد

اما سوسیالیسم ، مارکسیسم و امانیسم ، بت های مورد توجه جمعیت های عظیمی از انسان بوده و هست


ستاره با مه و خورشید اکبر

بود حس و خیال و عقل انور

بگردان زین همه ای راهرو روی

همیشه لا احب الآفلین گوی

 

/ 0 نظر / 2 بازدید