گمانم همین لنین بود جایی دیگر گفته بود:

کشتن یک تن جنایت است اما کشتن یک ملیون تن آمار است.


ما متولدین دهه ی نفرینی 60،هیچ وقت چیزی بیش از این آمار نبوده ایم

و نیستیم.

چه تضمینی هست که دوباره بعضی ها برابرتر نشوند؟


چه تضمینی هست که یک برادر بزرگ دیگر ظهور نکند؟

/ 0 نظر / 2 بازدید