اگر باران نیستی ، عزیز دلم !


درخت باش،


سرشار از باروری ... درخت باش !


و اگر درخت نیستی ، عزیز دلم!


سنگ باش،


سرشار از رطوبت ... سنگ باش !


و اگر سنگ نیستی ، عزیز دلم !


ماه باش ، 


و رؤیای عروسک ... ماه باش !

چنین می گفت زنی


در تشییع جنازه ی فرزندش.

/ 0 نظر / 2 بازدید