قدرت

 

حقیقتی است


یا غریزه ای


یا سرشتی به نام قدرت


و در مشرق زمین هزار بار نیرو مند تر از غرب


و در ایران که وارث چند یا چندین هزار سال شهریاری و پادشاهی و امارت است


اغلب آدم ها از اعقاب شاهان و شهریارانند


و بی اختیار استبداد و فرعونیت موروثی را بروز می دهند


و بسنده است سرپرست چند رفتگر باشند تا همچون نادر شاه الدرم بلدرم بفروشند.

/ 3 نظر / 3 بازدید
حمیدرضا

یادم میآید روزهایی را که رفتگر زباله های جلوی منزل ما را با خود نمی برد. تنها به این دلیل که یک سال عید به خانه ما مراجعه کرده بود برای دریافت عیدی و ما مسافرت بودیم!!!!!!!

حمیدرضا

خاتمی عزیز همیشه از تاریخ استبداد زده ایران میگوید.[ناراحت]

حسین محمودزاده

سلام خبر دارید که میخواهند تمام جواهرات و میراث فرهنگی را یکجا بفروشند ؟ ظاهراَ مقدمات کار هم با حذف پادشاهان و سلسله های پادشاهی از کتابهای تاریخ مدارس شروع شده است .