تساوی

معلم پای تخته داد می زد
 صورتش از خشم گلگون بود
 و دستانش به زیر پوششی از گردپنهان بود


ولی ‌آخر کلاسی ها
لواشک بین خود تقسیم می کردند
وان یکی در گوشه ای دیگر جوانان را ورق می زد
برای آنکه بی خود های و هو می کرد و با آن شور بی پایان
تساوی های جبری رانشان می داد
خطی خوانا به روی تخته ای کز ظلمتی تاریک
غمگین بود


تساوی را چنین بنوشت
یک با یک برابر هست
 از میان جمع شاگردان یکی برخاست
همیشه یک نفر باید به پا خیزد
به آرامی سخن سر داد
تساوی اشتباهی فاحش و محض است


معلم
مات بر جا ماند


و او پرسید
گر یک فرد انسان واحد یک بود ایا باز
یک با یک برابر بود
 سکوت مدهوشی بود و سئوالی سخت


معلم خشمگین فریاد زد
آری برابر بود


و او با پوزخندی گفت
اگر یک فرد انسان واحد یک بود
آن که زور و زر به دامن داشت بالا بود
وانکه قلبی پک و دستی فاقد زر داشت
پایین بود
اگر یک فرد انسان واحد یک بود
آن که صورت نقره گون
چون قرص مه می داشت
بالا بود
وان سیه چرده که می نالید
پایین بود
اگریک فرد انسان واحد یک بود
این تساوی زیر و رو می شد
حال می پرسم یک اگر با یک برابر بود
نان و مال مفت خواران
از کجا آماده می گردید
یا چه کس دیوار چین ها را بنا می کرد ؟
یک اگر با یک برابر بود
پس که پشتش زیر بار فقر خم می شد ؟
 یا که زیر صربت شلاق له می گشت ؟
یک اگر با یک برابر بود
پس چه کس آزادگان را در قفس می کرد ؟


معلم ناله آسا گفت


بچه ها در جزوه های خویش بنویسید
 یک با یک برابر نیست . . .

/ 9 نظر / 3 بازدید
شبنمکده

گفت اسلام زهادت باشد همه ي عمر عبادت باشد گفتم اسلام نمي داني شيخ يا تو را خم شدن عادت باشد من از اسلام چنين فهميدم كه در آن عشق سعادت باشد دوستي مهر محبت پيوند بهتر از جنگ و شهادت باشد بر در ميكده اش خود ديدم مست گشتن به اشارت باشد همه ي حجت من از اسلام اين حديث است چو يادت باشد ساعتي فكر نمودن به از همه ي عمر عبادت باشد

کیمیا

بسیار عالی و پرمعنا بود دوست من[گل]

همیشه بهار

قشنگ بود....واقعا یک با یک برابر نیست.... سبز باشی

از تبار...فاطمه

[دست][دست] فوق العاده بود....فوق العاده ... میشه اسم شاعرش رو هم بگید؟

میلاگرس

یادش گرامیباد... باید که یاران دوست بداریم یاران را در هر سپیده ی البرز نزدیکتر شویم...

حسین محمودزاده

سلام از این داستان ما نتیجه که می گیریم که یک با یک برابرتر است .

Pa

در نظم آسمانی همواره این - یک - با آن دیگر - یک - برابر است نه در نظم قراردادی ما انسانها که می اندیشد آن - یک - برتر از این -یک - است !!!! لوول

فاطمه

به من سر بزن راستی وب خیلی قشنگی داری اپ های که کردمو بخون چون من مال تو رو خوندم خیلی قشنگ بودن [قلب]