ما آدمها ...
همیشه خوب را برای یافتن خوبترین رها میکنیم..
غافل از اینکه خوب ،همان کسی است که هرروز حالت را میپرسد و تو سرسری میگویی خوبم...
همان کسی که تو حضورش را همیشه دیدی و حس کردی اما ساده گذشتی...
همان کسی که وقتی که کم حوصله ای زمین و زمان را به هم میدوزد تا تو لبخند بزنی...
خوب همان کسی است که بی منت تو را دوست داردویکبار هم خواهشت را رد نمیکند.
خوب همانیست که طاقت قهر ندارد...
خوب همانیست که همه احساسش را خرج تو میکند...
خوب همانیست که به جرم احساسش هرلحظه غرورش را،دلش را میشکنی
و او دم نمیزند...
کجا با این عجله ؟! لحظه ای درنگ کن
خوب خود را با خود نمیبری؟!

/ 0 نظر / 32 بازدید