در تایید me - خرداد 92

باورم نمی شد برای جبران یه اشتباه به هر رذالتی تن بدم

ولی دارم میدم

هیو : اینقدر عجول نباش دختر ، این قدر عجول نباش

نمیشه هیو ، نمیشه

گاهی رذالت هم قشنگه و آدم دوست داره مرتکبش بشه

 


/ 0 نظر / 16 بازدید