سخنی از ناپلئون:

وقتی دشمن شما در حال اشتباه کردن است، هیچوقت مزاحمش نشوید

/ 3 نظر / 3 بازدید
باران

سحر ز نای نی نینوا ندا بر خاست که خون به بدرقه عشق در منا بر خاست

صبا

نمیدونم اما اگر دشمن داره خونه ما را نابود میکنه باز باید کاری نکرد